Heneiddio’n Dda gyda Llyfrgelloedd Cymru

Mae Llyfrgelloedd Cymru yn lansio ymgyrch i hyrwyddo’r gwaith maent yn ei wneud i gefnogi pobl yng Nghymru i fyw a heneiddio’n dda.

Eisiau Darganfod Mwy

Mae ‘Heneiddio’n Dda gyda Llyfrgelloedd Cymru’ yn dangos sut mae Llyfrgelloedd Cymru yn gweithio i gefnogi Cymru sydd o blaid pobl hŷn. Rydym eisiau annog cymaint o bobl â phosibl i ymgysylltu â’u llyfrgell leol, ac i weld beth sydd gennym i’w gynnig o ran cyfleoedd dysgu, cymorth digidol ac ystod eang o weithgareddau a fydd yn datgloi potensial pobl o unrhyw oedran. Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw ailadeiladu hyder pobl hŷn yn dilyn Covid, ac i’w cefnogi i ailgysylltu â’u teuluoedd, ffrindiau a chymunedau. Mae ein llyfrgelloedd mewn lleoliad perffaith i ddarparu gofod cymunedol sy’n caniatáu i bobl ddod ynghyd a chefnogi ei gilydd.

Mwynhau bob cam

Mae Llyfrgelloedd Cymru’n cynnal ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n ceisio gwella lles pobl wrth iddynt heneiddio ac yn annog pobl i gyfranogi mewn gweithgareddau cymunedol waeth beth fo’u hoedran.

Cliciwch i ddarganfod beth sy'n digwydd yn eich ardal leol

Castell-nedd Port Talbot

Cysylltu’n hyderus

Mae Llyfrgelloedd Cymru yn darparu gofodau croesawgar a hygyrch sy’n gallu cefnogi pobl hŷn i ddatblygu a chynnal rhwydweithiau cymdeithasol. Maent hefyd yn darparu cefnogaeth i wella hyder digidol pobl, gan eu hannog i archwilio’r byd digidol, ond hefyd gallant ddarparu cyswllt hanfodol wyneb yn wyneb sydd yn brin yn y gymdeithas brysur sydd ohoni heddiw.

Eisiau gwybod mwy?

Nodwch eich manylion ar y ffurflen isod er mwyn cael eich rhoi mewn cysylltiad â’ch awdurdod lleol.

Rydym angen yr wybodaeth hon fel bod modd i ni gysylltu â chi. O dro i dro, hoffem anfon gwybodaeth atoch ynghylch y datblygiadau diweddaraf yn ein llyfrgelloedd, megis gwasanaethau a gweithgareddau newydd. Ni chaiff eich gwybodaeth ei rhannu byth â thrydydd partïon.

Darllenwch ein datganiad cwcis a phrifatrwydd yma.

Hoffech chi gael eich hysbysu o'r digwyddiadau diweddaraf drwy:

E-BOST *
FFÔN *
NEGES DESTUN *